Stavebniny – Spurny

Lumír Spurný, ul. Dr. Tyrše 1175, 735 11 Orlová - Město, tel/fax: 59 653 10 97, tel: 59 653 10 76, mob: 777 266 041, e-mail: staveb.spurny@volny.cz

MENU

Kontaktujte nás!

Jméno:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Dotaz:

ETICKÝ  KODEX 


Etický kodex určuje normy, které jsou závazné pro každého zaměstnance firmy Stavebniny Spurný

 

      K jeho pilířům patří:

 

 • Respektování zákonů naší země
 • Úcta a důvěra vůči nadřízeným a kolegům
 • Maximální vstřícnost vůči zákazníkovi
 • Závazek mlčenlivosti vzhledem k interním informacím
 • Jednání v zájmu firmy a její dobré pověsti
 • Ohled na životní prostředí

 

 

Kodex se jako firemní dokument řadí vedle obecně platných pracovněprávních předpisů a pro každého ze zaměstnanců firmy Stavebniny Spurný je základním popisem etických norem, na jejichž respektování stojí firemní filozofie celé společnosti.

Každý ze zaměstnanců si je přitom vědom, že respektování etického rozměru práce, a tedy jeho vlastní dobré jméno, je důležité pro vnímání serióznosti celé firmy Stavebniny Spurný.

 

Zásady profesionálního chování pracovníka firmy Stavebniny Spurný:

 

 1. Každý, kdo pracuje pro firmu Stavebniny Spurný je povinen dodržovat zákony této země a také vnitřní předpisy firmy. Je také povinen chovat se čestně a v souladu s morálními a kulturními principy.
 2. Každý zaměstnanec firmy Stavebniny Spurný je povinen respektovat své  nadřízené i kolegy a dodržovat zásady vzájemné důvěry a spolupráce.Každý zaměstnanec  si musí být vědom, že svým osobním vystupováním navenek reprezentuje firmu Stavebniny Spurný.
 3. Při práci je třeba stále pamatovat na to, že zákazník je vždy na prvním místě a jeho spokojenost je důležitější než okamžitý zisk.
 4. Zákazník má za všech okolností, reklamační řízení nevyjímaje, nárok na slušný a příjemný přístup.Není přípustné jakékoliv omezování zákaznických práv z důvodu zákazníkovy národnosti, sociálního postavení apod.
 5. Pokud oprávněný pracovník není schopen na místě vyřešit zákazníkův požadavek, musí o tom neprodleně informovat svého nadřízeného.
 6. Je nutné respektovat závazek mlčenlivosti. I zdánlivě bezvýznamný únik interních informací může poškodit obraz firmy v očích veřejnosti. Jakékoliv informace k chodu firmy podává výhradně  majitel firmy p.Lumír Spurný.
 7. Každý, kdo pracuje pro firmu Stavebniny Spurný je povinen si při své práci počínat tak, aby chránil oprávněné zájmy zaměstnavatele a zároveň chránil životní prostředí. Závazky, pokud nejsou v rozporu se zákony nebo obecně uznávanými morálními principy naší země, musí být řádně a včas plněny.
 8. Je přísně zakázáno zneužívat postavení ve firmě Stavebniny Spurný pro své osobní zájmy nebo zájmy třetích osob, zneužívat informací, zařízení a know-how firmy pro svoji soukromou potřebu. Je zakázáno skrytě, například prostřednictvím třetích osob, vstupovat do obchodního vztahu s firmou Stavebniny Spurný.
 9. Zvláště přísně je zakázáno zneužívat důvěrných informací získaných při práci pro firmu Stavebniny Spurný k podnikatelské činnosti vlastní nebo podnikatelské činnosti třetích osob. Veškeré informace, které nejsou firmou Stavebniny Spurný oficiálně zveřejňovány, se považují za důvěrné.
 10. Zaměstnanec firmy Stavebniny Spurný může vykonávat výdělečnou činnost ve shodném nebo příbuzném oboru , souvisejícím s výkonem své funkce nebo předmětem činnosti, pouze za souhlasu zaměstnavatele.
 11. Je zakázáno ponechat si jakékoli dary či přijímat výhody od třetích osob, které jsou obchodními partnery firmy Stavebniny Spurný nebo usilují , aby se jimi staly. Pokud se dar nedá odmítnout, je zaměstnanec povinen předat jej majiteli firmy.
 12. V případě, že hrozí nebezpečí škody pro firmu Stavebniny Spurný, je každý pracovník povinen podle svých možností a schopností pokusit se takovou škodu odvrátit. Pokud to není v jeho silách, je povinen na takovou skutečnost ihned upozornit své nadřízené nebo jiné osoby, které jsou schopny takové škodě zabránit nebo ji alespoň zmírnit.
 13. Tyto zásady jsou závazné pro všechny zaměstnance firmy Stavebniny Spurný, a to od okamžiku,kdy se s nimi seznámili nebo seznámit měli.

 

Porušení těchto zásad může být považováno za porušení pracovní kázně a může být důvodem postihu nebo i ukončení pracovního poměru.

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás!

Stavebniny Spurný s.r.o. 

ul. Dr. M. Tyrše 1175
735 11 Orlová - Město

tel: 59 653 10 97
tel: 59 653 10 76
mob: 777 731 722, 771 138 686

ID datové schránky: quynd3j

e-mail:
stavebniny@stavebniny-spurny.cz
obchod@stavebniny-spurny.cz


Otevírací doba

Pondělí - Pátek : 7.00 - 16.00
Sobota : 7.00 - 12.00


 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
Partneři: Czechproduct s.r.o. -